Aeon (Thailand)
แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) สามารถให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้สิทธิตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลระบุข้อมูลในช่องว่างโดยละเอียด และทำเครื่องหมาย ในช่อง ที่ให้เลือกให้ตรงกับความต้องการที่สุด ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ยื่นคำขอใช้สิทธิในครั้งนี้ ศึกษารายละเอียดในคำชี้แจงแนบท้ายคำขอฉบับนี้โดยละเอียด


บริษัทสงวนสิทธิในการติดต่อท่านตามข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ในคำขอนี้ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคำขอเพิ่มเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่าข้อมูลที่ท่านระบุในแบบคำขอนี้ไม่เป็นความจริง หรือกระทำโดยมีเจตนาทุจริต

การใช้สิทธิของท่านอาจมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบอื่น ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการพิจารณาคำขอเป็นรายกรณีไป บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านโปรดให้ข้อมูลประกอบคำขอของท่านอย่างครบถ้วน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามสิทธิของท่านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอของท่านในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีการใช้สิทธิของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่ท่านยังมีสัญญากับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งการใช้สิทธิของท่านอาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการตามสัญญาแก่ท่านได้ โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบของการใช้สิทธิต่อไป

บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอพร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบคำขอต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาดังกล่าวออกไป หากบริษัทได้รับข้อมูลไม่เพียงพอในการประกอบการดำเนินการ

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทจะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธแก่ท่านทราบเป็นหนังสือผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทในเอกสารฉบับนี้

บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในคำขอนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิของท่านทั้งในฐานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน และดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน โดยอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บคุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าบริษัทจะปฏิบัติตามคำขอของท่านเสร็จสิ้น หรือจนกว่ากระกวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิ้นสุดในกรณีที่บริษัทไม่อาจปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านได้โดยมีเหตุผลอันสมควรตามที่กฏหมายหรือคำสั่งศาลกำหนด

กรุณาเลือกคำนำหน้า
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชน
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อได้
กรุณาตรวจสอบรูปแบบอีเมล
ข้อ 1. สถานะ
ข้อ 2. นิติสัมพันธ์กับบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือ
ข้อ 3. เอกสารที่ใช้แนบประกอบการขอใช้สิทธิ ได้แก่
ข้อ 4. ขอใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังนี้
ข้อ 5. เหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการขอใช้สิทธิ

ผู้ยื่นคำขอได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบคำขอฉบับนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แจ้งแก่บริษัทมีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ รวมทั้งขอยืนยันและรับประกันว่าผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ลงลายมือชื่อตามที่ระบุข้างล่างนี้

ลงชื่อ ...... ผู้ยื่นคำขอ